Adatvédelmi tájékoztató

A Dobó István Vármúzeum honlap és hírlevél szolgáltatásával összefüggő adatkezelésről

A Dobó István Vármúzeum internetes honlapjának látogatása esetén az Ön személyes adatai a kezelésünkbe kerülhetnek: az internetes kapcsolat fenntartásával az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies - sütik) automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől a hírlevélre való feliratkozás esetén az Ön e-mail címe is birtokunkba kerül. A honlap böngészése során keletkező adatokat sem a Dobó István Vármúzeum, sem a honlap fejlesztője és üzemeltetője semmilyen módon sem tárolja vagy kezeli konkrét Érintetthez köthető módon. Az Adatkezelő honlapja harmadik féltől (tehát nem az Adatkezelőtől és nem az Adatfeldolgozótól) származó sütiket is kezel úgy, mint a Google Analytics©, amely az oldal monitorozásához, a statisztikák készítéséhez szükséges információkat gyűjti.

A Dobó István Vármúzeum az Ön személyes adatainak kezelése során a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartására törekszik. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú - természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló – rendelet (általános adatvédelmi rendelet, azaz az ún. GDPR) rendelkezései alapján).

 Jelen tájékoztató és az általa fenntartott honlap tartalmáért a Dobó István Vármúzeum (a továbbiakban: Adatkezelő) felelős.

Adatkezelő neve és elérhetősége

Dobó István Vármúzeum

Székhely: 3300 Eger, Vár köz 1.

Képviselő: Ringert Csaba, igazgató

Adószám: 15378390-2-10

E-mail: varmuzeum@egrivar.hu

Telefonszám: +36 36 312 744

Adatvédelmi felelős: Dr. Zábrátzky Éva

elérhetősége: zabratzky.eva@egrivar.hu

 A honlap elérhetősége a http://www.egrivar.hu/ és a tartozó weboldalak illetve aloldalak.

A tárhely szolgáltató megnevezése: 

Telefon: 

 

Hírlevél szolgáltatással összefüggő adatkezelés

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Az adatkezelés célja: hírlevél küldése, mely tájékoztat a Dobó István Vármúzeum által szervezett programokról, konferenciákról, szakmai publikációkról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, a hírlevélről történő leiratkozásig. Amennyiben az érintett a hírlevélről leiratkozik, az ezzel összefüggésben kezelt személyes adatokat az Adatkezelő automatikusan törli.

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A Dobó István Vármúzeumban kezelt személyes adatokhoz a múzeum közalkalmazottai férhetnek hozzá feladataik ellátása körében. A személyes adatokat csak jogszabályban meghatározott módon és célból adhatja át más állami szervek számára.

Adatfeldolgozók igénybevétele:

www.egrivar.hu honlap üzemeltetője: Dobó István Vármúzeum

www.egrivar.hu tárhely/holnapszolgáltatójának megnevezése: Data Center Solutions Kft., 3300 Eger, Kodály Zoltán utca 6., info@dchosting.hu, +36 21/2000-244

Az adatfeldolgozók a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasítása alapján kezelik.

A Dobó István Vármúzeum garantálja a személyes adatok biztonságát.

 

Az adatkezelés érintettjét megillető jogok

Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:

  1. Írásban kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önről kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést;

A hozzáférés joga lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz valamint tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról.

  1. Jogosult kérelmezni személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint ezen adatok kezelésének korlátozását.

A helyesbítés és törlés joga („elfeledtetéshez való”jog) lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az adatkezelőtől, illetve hogy személyes adatainak törlését igényelje. Ha Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

  1. Megilleti az adatainak hordozhatóságához való jog;

Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

  1. Megilleti azon jog, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Panaszbenyújtás joga, bírósági jogérvényesítés, kártérítés jogellenes adatkezeléssel kapcsolatban 

Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelése adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

  • közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül
  •  az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat

www.birosagok.hu

 

 Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlése

 Az adatkezeléssel illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérelmeit, nyilatkozatait, észrevételeit és esetleges kérdéseit a Dobó István Vármúzeum címére továbbított postai küldemény útján, vagy Adatkezelő következő elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján teheti meg.

 

Az adatkezelési tájékoztató 2018.  Május 25-től visszavonásig érvényes.  Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót szükség szerint módosítsa, és a módosított szöveget a fent megjelölt honlapján közzé tegye. Az adatkezelési tájékoztató megállapítása és módosítása a Dobó István Vármúzeum, mint Adatkezelő igazgatójának hatáskörébe tartozik.