Adatkezelési tájékoztató programok, rendezvények kapcsán

A Dobó István Vármúzeum programjai, rendezvényei kapcsán kezelt személyes adatok védelméről, az érintettek jogairól

A Dobó István Vármúzeum az Ön személyes adatainak kezelése során a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartására törekszik. ( Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú - természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló – rendelet (általános adatvédelmi rendelet, azaz az ún. GDPR) rendelkezései alapján).

Adatkezelő neve és elérhetősége

Dobó István Vármúzeum

Székhely: 3300 Eger, Vár köz 1.

Képviselő: Ringert Csaba, igazgató

Adószám: 15378390-2-10

E-mail: varmuzeum@egrivar.hu

Telefonszám: +36 36 312 744

Adatvédelmi felelős: Dr. Zábrátzky Éva

elérhetősége: zabratzky.eva@egrivar.hu

 

  1. A múzeum által szervezett programok résztvevőire vonatkozó adatkezelések

 

A regisztrációhoz nem kötött, nyílt program résztvevőire vonatkozó adatkezelés

A kezelt adatok köre: kép- és hangfelvételek.  Az események dokumentálása érdekében a résztvevőkről tömegfelvétel készülhet, melyeket a múzeum közösségi oldalán, vagy honlapján esetenként nyilvánosságra hoz.

Az adatkezelés célja és jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke az esemény dokumentálása. Az adatkezelő a képfelvételeket a Fotó Adattárban őrzi, a múzeumi nyilvántartásokra vonatkozó rendelet alapján. ( 20/2002. NKÖM rendelet)

Pályázati támogatás igénybevétele esetén a rendezvényekről szóló dokumentáció része a fényképfelvételek csatolása.

A regisztrációhoz kötött, nyitott program résztvevőire vonatkozó adatkezelés

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, postai cím, telefonszám, a programon résztvevőkről készült hang- és képfelvétel.

Az adatkezelés időtartama: a regisztrációhoz szükséges adatokat program megrendezését követő 90. napig őrizzük. Pályázati támogatás esetén a pályázatban előírt határidőig maradnak a múzeum kezelésében a személyes adatok.

 A hang- és képfelvételek a múzeum Fotó Adattárába kerülnek, a múzeumi nyilvántartásokra vonatkozó rendelet alapján őrizzük. (20/2002. NKÖM rendelet)

Az adatkezelés célja és jogalapja: a kapcsolattartási adatok kezelésének jogalapja szerződés teljesítése.

A hang- és képfelvételek a programok dokumentálásához szükségesek. Az egyéniesített képfelvételek készítéséhez és felhasználásához az érintett hozzájárulása szükséges. A tömegfelvételeket a múzeum közösségi oldalán vagy honlapján esetenként nyilvánosságra hozza.

Pályázati támogatás igénybevétele esetén a rendezvényekről szóló dokumentáció része a fényképfelvételek csatolása.  

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A Dobó István Vármúzeumban kezelt személyes adatokhoz a múzeum közalkalmazottai férhetnek hozzá, feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása érdekében. Így különösen a rendezvényszervezéssel foglalkozó munkatársak férhetnek hozzá a megadott személyes adatokhoz. A személyes adatokat csak jogszabályban meghatározott módon és célból adhatja át más állami szervek számára.

Adatfeldolgozók igénybevétele:

www.egrivar.hu honlap üzemeltetője: Dobó István Vármúzeum

www.egrivar.hu tárhely/holnapszolgáltatójának megnevezése: Data Center Solutions Kft., 3300 Eger, Kodály Zoltán utca 6., info@dchosting.hu, +36 21/2000-244

Az adatfeldolgozók a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasítása alapján kezelik.

A Dobó István Vármúzeum garantálja a személyes adatok biztonságát.

Adatbiztonsági intézkedések

A Dobó István Vármúzeum olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Dobó István Vármúzeum belső Informatikai és biztonsági szabályzata rendelkezik az informatikai rendszer biztonságos működéséről.

Az adatkezelés érintettjét megillető jogok

Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:

  1. Írásban kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önről kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést;

A hozzáférés joga lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz valamint tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról.

  1. Jogosult kérelmezni személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint ezen adatok kezelésének korlátozását.

A helyesbítés és törlés joga („elfeledtetéshez való”jog) lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az adatkezelőtől, illetve hogy személyes adatainak törlését igényelje. Ha Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

  1. Megilleti az adatainak hordozhatóságához való jog;

Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

  1. Megilleti azon jog, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Panaszbenyújtás joga, bírósági jogérvényesítés, kártérítés jogellenes adatkezeléssel kapcsolatban 

Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelése adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

  • közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül
  • az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat

www.birosagok.hu

 

 Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlése

 Az adatkezeléssel illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérelmeit, nyilatkozatait, észrevételeit és esetleges kérdéseit a Dobó István Vármúzeum címére továbbított postai küldemény útján, vagy Adatkezelő következő elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján teheti meg.

 

Az adatkezelési tájékoztató 2018.  Május 25-től visszavonásig érvényes.  Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót szükség szerint módosítsa, és a módosított szöveget a fent megjelölt honlapján közzé tegye. Az adatkezelési tájékoztató megállapítása és módosítása a Dobó István Vármúzeum, mint Adatkezelő igazgatójának hatáskörébe tartozik.