Adatkezelési tájékoztató múzeumpedagógiai programokra történő regisztráció kapcsán

A Dobó István Vármúzeum által szervezett múzeumpedagógiai programokra történő regisztráció kapcsán gyűjtött személyes adatok kezelése

A Dobó István Vármúzeum tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez kapcsolódó jogokat, a birtokába került személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú - természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló – rendelet (általános adatvédelmi rendelet, azaz az ún. GDPR) rendelkezései alapján kezeli.

A Dobó István Vármúzeum a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Dobó István Vármúzeum olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Adatkezelő megnevezése:

Adatkezelő neve és elérhetősége

Dobó István Vármúzeum

Székhely: 3300 Eger, Vár köz 1.

Képviselő: Ringert Csaba, igazgató

Adószám: 15378390-2-10

E-mail: varmuzeum@egrivar.hu

Telefonszám: +36 36 312 744

Adatvédelmi felelős: Dr. Zábrátzky Éva

elérhetősége: zabratzky.eva@egrivar.hu

 

  1. Táborokra történő jelentkezés

A kezelt személyes adatok köre: A táborozó neve, születési helye, ideje, lakcíme, telefonszám, gyógyszerei, allergia.

A táborozó édesanyjának, és édesapjának a neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettek önkéntes hozzájárulása. A 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezelése esetén a gyermek feletti szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő hozzájárulása szükséges.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartási adatok esetén: Dobó István Vármúzeum által szervezett tábor résztvevőinek regisztrálása.

Egészségügyi adatok kezelése esetén: a múzeum és a táborban résztvevő jogos érdeke, hogy az egyes egészségi állapotból eredő problémák kezelésére a tábor szervezői felkészüljenek.

Az adatkezelés időtartama: adatkezelés kizárólag a jelentkezési lap benyújtásától a program megvalósulását követő 24. óráig történik.

Az adatkezelés módja: elektronikus állományként és papír alapon.

Az adatok megismerhetősége: a személyes adatok megismerésére a múzeum munkavállalói jogosultak, feladatkörükben eljárva. Az adatokat a múzeum csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli, harmadik személynek nem adja át, kivéve a jogszabályban meghatározott esetekben.

 

  1. Múzeumpedagógiai foglalkozásokra jelentkezők regisztrációja

A kezelt személyes adatok köre: a kapcsolattartó pedagógus neve, e-mail címe

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.

Az adatkezelés célja: a múzeumpedagógiai program szervezéséhez szükséges kommunikáció ellátása, kapcsolattartás.

Az adatkezelés időtartama: tárgyév, pályázati támogatás igénybevétele esetén a pályázatban foglalt határidő leteltéig.

Az adatkezelés módja: elektronikus állományként és papír alapon.

Az adatok megismerhetősége: a személyes adatok megismerésére a múzeum munkavállalói jogosultak, feladatkörükben eljárva. Az adatokat a múzeum csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli, harmadik személynek nem adja át, kivéve a jogszabályban meghatározott esetekben.

 

  1. Kapcsolattartás céljából kezelt adatok

A kezelt személyes adatok köre: az érintett pedagógusok e-mail címei.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettek előzetes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, tájékoztatás az aktuális múzeumpedagógiai programokról.

Az adatkezelés időtartama: folyamatos, a hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés módja: elektronikus állományként és papír alapon.

Az adatok megismerhetősége: a személyes adatok megismerésére a múzeum munkavállalói jogosultak, feladatkörükben eljárva. Az adatokat a múzeum csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli, harmadik személynek nem adja át, kivéve a jogszabályban meghatározott esetekben.

 

  1. A múzeumpedagógiai program résztvevőiről készült kép- és hangfelvételek

A kezelt személyes adatok köre: a programokon résztvevőkről készülő hang- és képfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes hozzájárulása. A 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezelése esetén a gyermek feletti szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő hozzájárulása szükséges.

Az adatkezelés célja: a múzeumpedagógiai program dokumentálása, esetenként honlapon, valamint közösségi oldalakon történő közzététel céljából.

Az adatkezelés időtartama: a múzeum Fotó Adattárában elhelyezett felvételek kezelése folyamatos.

Az adatkezelés módja: elektronikus állományként és papír alapon.

Az adatok megismerhetősége: a személyes adatok megismerésére a múzeum munkavállalói jogosultak, feladatkörükben eljárva. Az adatokat a múzeum csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli, harmadik személynek nem adja át, kivéve a jogszabályban meghatározott esetekben.

 

Az adatkezelés érintettjét megillető jogok

Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről, illetve gyermekéről kezelt személyes adatok vonatkozásában:

  1. Kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önről, illetve gyermekéről kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést;

A hozzáférés joga lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e Önre vagy gyermekére vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz valamint tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról.

  1. Jogosult kérelmezni személyes adatok helyesbítését, törlését, valamint ezen adatok kezelésének korlátozását.

A helyesbítés lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését vagy törlését kérje az adatkezelőtől. Ha Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

  1. Megilleti az adatainak hordozhatóságához való jog;

Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

  1. Megilleti azon jog, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét!

Panaszbenyújtás joga, bírósági jogérvényesítés, kártérítés jogellenes adatkezeléssel kapcsolatban 

Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelése adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül

- az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

-bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat

www.birosagok.hu

 

 Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlése

 Az adatkezeléssel illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérelmeit, nyilatkozatait, észrevételeit és esetleges kérdéseit a Dobó István Vármúzeum címére továbbított postai küldemény útján, vagy Adatkezelő következő elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján teheti meg.

Az adatkezelési tájékoztató 2018. május 25-től visszavonásig érvényes.  Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót szükség szerint módosítsa, és a módosított szöveget a fent megjelölt honlapján közzé tegye. Az adatkezelési tájékoztató megállapítása és módosítása a Dobó István Vármúzeum, mint Adatkezelő igazgatójának hatáskörébe tartozik.