ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYAZONOSSÁG ELLENŐRZÉSÉRŐL

A Dobó István Vármúzeum (továbbiakban Intézmény/Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton nyújt tájékoztatást jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

AZ INTÉZMÉNY PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Dobó István Vármúzeum

Székhely: 3300 Eger, Vár köz 1.

Honlap: www.egrivar.hu

Központi e-mail cím: varmuzeum@egrivar.hu

Központi telefonszám: +36 36/312-744

Képviselő: Ringert Csaba, igazgató

 

AZ INTÉZMÉNY ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Neve: Zábrátzky Éva

E-mail cím: zabratzky.eva@egrivar.hu

 

Az adatkezelés célja:

Jogi kötelezettség teljesítése a járványügyi védekezés kapcsán hozott kormányrendeletben foglalt védettségi igazolvány ellenőrzése kapcsán.

 

Az adatkezelés jogalapja: 

A GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, amely MINTEGY MAGÁBA OLVASZTJA, ELNYELI A TOVÁBBI ADATKEZELÉSI JOGALAPOKAT, ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség teljesítése 

jogalapot (NAIH B/4542. számú beszámolójában foglalt elnöki álláspont alapján)

 

Kezelt adatok köre:

Az érintett neve, születési helye, ideje, anyja neve, fényképe (személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány) és a COVID-19 védettség ténye (védettségi igazolvány), kizárólag betekintésre

 

Az adatszolgáltatással kapcsolatos információk: 

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV.26.) Korm. rend. által előírtak kapcsán a 104/2021. (III.5.) Korm. rend. módosítása útján a 11. § (2) bekezdése szerint a rendelet által kötelezett és nyitásra jogosult Adatkezelő a védettségi igazolvány bemutatására felhívja az érintettet. A védettségi igazolvány mellett ugyanezen szakasz (3) bekezdés szerint az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására is felhívható, és a (4) bekezdés szerint a nyitásra jogosult Adatkezelő a rendelet rárótt kötelezettségeinek teljesítése körében megismerheti, de semmiképpen nem rögzítheti a védettségi igazolvány és a hozzá kapcsolódó személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány adatait. Az adatkezelés során rögzítés, illetve helyreállatható adatkapcsolat létrehozása nem történik, de mivel a GDPR rendelkezései szerint a betekintés is adatkezelésnek minősül, az érintett ezen tájékoztatásra jogosult. 

 

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:

Az Intézmény az adatkezelésbe adatfeldolgozót nem von be.

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Intézmény az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, hiszen semmilyen módon nem rögzíti azt. 

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Adattárolás nem történik.

 

Automatizált döntéshozatal ténye: 

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik

 

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az adatkezelő vagy megbízottja szemrevételezéssel ellenőrzi a szükséges védettségi igazolvány és a kapcsolódó személyazonosság megállapítására alkalmas hatósági igazolvány adattartamát. 

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Hivatal tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

-          kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről

 

A [adatkezelő] törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Intézmény részére az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot!